Eusebio López

Real name: López, Eusebio Francisco
Poet
(n/d - )
Place of birth:
Mozo guapo Milonga (1941)
Desdeñosa porteñita Milonga (1957)
Mozo guapo Milonga (1941)