Jair Amorim

Real name: Amorim, Jair
Lyricist
(n/d - )
Place of birth: