Fragata Sarmiento

Marcha 1940

Music: Diego Centeno


Other lyrics by Felipe Mitre Navas