Paisanita

Vals 1939

Tangotexte: Evaristo Fratantoni


Other lyrics by Evaristo Fratantoni