Eterno pierrot

Tango 1938

Tangotexte: Alberto Pellegrini