Otello Elli

Echter name: Elli, Otello Enrique
Beiname: Blanco Pedregal
(n/d - )
Geburtsort: