Leopoldo Federico y Yoshinori Yoneyama
Leopoldo Federico y Yoshinori Yoneyama
Septiembre I